Събота 20, Юли 2024г.

 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 

 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни 

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 

 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 

 2395Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 18 от  Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 

Сподели: