Вторник 31, Януари 2023г.

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта 

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

2047 Категоризация на места за настаняване

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Сподели: