Сряда 06, Декември 2023г.

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа  

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба 

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти 

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени 

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението 

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти 

2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти 

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация 

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране 

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми 

2112 Издаване на разрешение за строеж 

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115 Одобряване изменението на кадастрален план 

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици 

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 

2879 Промяна на предназначението на сгради 

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж 

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи -

 

Сподели: