Събота 20, Юли 2024г.

Местоположение

   Община Симеоновград се намира в североизточната част на Хасковска област, и заема територия от 221,09 км2. В границите на селищна система Симеоновград попадат 9 населени места - град Симеоновград и 8 села. Общината граничи с общините: Гълъбово, Опан, Харманли, Хасково и Димитровград.

Релеф

  Теренът е прорязан от поречието и притоците на р. Марица - с обща площ около 8 кв.м. - 3,6% от територията. Релефът се състои от изолирани хълмисти възвишения, разчленени едно от друго. Средната надморска височина е 78,7 м. в долината на река Съзлийка.

Климат

   В климатично отношение Общината попада в района на Източнородопските речни долини, в Южнобългарската климатична подобласт. Климатът се характеризира с мека, топла зима, средна температура +0,30 С. Честите затопляния под въздействието на средиземноморски въздух обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Лятото е сравнително горещо (средна температура около +25 0 С ), като чести са дните с над 35 0 С. Пролетта настъпва рано и е по-хладна от есента. Температурата над 5 0С е от началото на м. март до първата десетдневка на м. декември. Средната сума на валежите е около 140 мм, като минимумът е през м. август, а максимумът е през м. май.

Водни ресурси

   На територията на община Симеоновград има общо 156 водоеми, язовири и водостопански съоръжения. През общината преминава р. Марица, най-голямата река в България. В пределите на общината р. Марица не приема десни притоци. По-характерни леви притоци са р. Юручка, Авалийско дере и р.Съзлийка, която е най-значимия ляв приток на р. Марица. На р. Луда Яна е построен язовир "Троян". На север от с. Тенево се намира язовир "Тенево". Построени са около 20 по-малки и по-големи изкуствени водоеми и напоителни канали. Водоснабдяването в района се извършва централизирано от подземни води от алувиалните кватернерни отложения на р. Марица като за целта са изградени кладенци. Водопроводимостта на тези отложения е 200-500 м 2 / сек. на квадратен километър.

Горски фонд

   Горският фонд в общината заема площ от 52 066 дка или 23 % от територията.

Сподели: