Събота 20, Юли 2024г.

История

Симеоновград е едно от най-старите селища в пределите на нашата страна и най-стария град в Хасковския край. Той има история на осем хиляди години - от ранния период на новокаменната епоха до съвремието. Благоприятното географско разположение на града и мекият климат способствали за ранното му и непрекъснато развитие и историческо съществуване.

Още в късната античност (ІV в.) на платото в местността Асара била построена голяма крепост, която се оформя като един от най-големите и стари градове в Северна Тракия, съществувал от ІV в. до началото на ХІІІ в. Град на 1600 години, който имал периоди на разцвет, упадък и разрушение и ново възраждане.

В историко-археологическата литература е прието, че в местността Асара край днешния Симеоновград, на десния бряг на река Марица, върху естествено платовидно възвишение се е намирала прочутата някога крепост Констанция. Ролята на Констанция като крупен военноадминистративен, църковен и стопански градски център нараства твърде много през ХІІ в. Богатството и многообразие на обработваните култури са негова характерна особеност. Идриси отбелязва, че "град Кунстантия е голям и добре населен град, със земеделски култури и многобройни обработени полета."

След разрушаване на града-крепост през март 1202 г. животът на селището продължава в местността Градището, на 2 км северно от днешния град и в съседство с гробището на квартал Злати дол, където има останки от средновековни селища от ХІІІ и ХІV в. Мястото около днешния център на града, на левия бряг на реката, се заселва малко по-късно.

Първоначално Симеоновград се оформя като две отделни селища Търново /дн. Злати дол/ и Сеймен, разположени на двата срещуположни бряга на р. Марица. През 1872 г. след прокарването на Барон-Хиршовата железница Цариград-Саранбей /дн. Септември/ и обявяването на Сеймен за околия двете селища започват да се наричат с общото име Търново-Сеймен.

С решение от 5.11.1880 г. на Румелийското областно събрание Търново-Сеймен е обявен за околийски център със значителен район от села, северно от р. Марица. Официално околията е приета на 1.02.1881 г.

По време на тържествата /1929 г./ по случай хиляда годишнината от царуването на цар Симеон /893-927 г./ Търново-Сеймен е преименуван в Симеоновград. Между 1946 и 1981 г. градът носи обединяващото /включен е кв. Йорданово/ име Марица. От 1981 г. с указ на Държавния съвет името Симеоновград е възстановено.

Сподели: