Вторник 18, Юни 2024г.

В община Симеоновград транспортът е представен от автомобилен и железопътен транспорт. Чрез удобни пътища и ж.п. линии градът се свързва с градовете Пловдив и София през Димитровград, със Свиленград през Харманли. Преки шосета свързват града с Хасково, Харманли, Стара Загора, Гълъбово и Димитровград. Гражданите се обслужват от Автогара разполагаща със собствени автобуси и частна линия “Арда тур“ – гр. Хасково.

Общинският център Симеоновград се намира на 30 км от международния път Е-80 и на 28 км от областния център Хасково. Дължината на пътната мрежа на общината е 85,68 км.Третокласните пътища съставляват 34,48 км от цялата дължина на общинската пътна мрежа, а четвъртокласните - 51,2 км. Всички села в общината имат връзка както с общинския, така и с областния център. Ежедневно през общината се движат автобуси към Хасково, Харманли и Гълъбово.

В община Симеоновград дейността по телекомуникационни услуги включва основно предоставянето на телефонни услуги на физически и юридически лица. Далекосъобщителните услуги се предоставят от цифрова централа. Всички населени места на територията на община Симеоновград са телефонизирани.

Мрежата на мобилните оператори на територията на община Симеоновград има добър обхват.

Интернет комуникациите се осъществяват посредством два доставчика – Аида Нет и Еском.

Енергийната система на община Симеоновград се характеризира с добре изградена мрежа – 20 kV и инженерно-технически съоръжения. Всички населени места на територията на община Симеоновград са електрифицирани

Дейностите по водоснабдяване в Симеоновград се осъществяват от поделението на ВиК - Хасково, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни мрежи.

Сподели: