Четвъртък 23, Септември 2021г.

Административни услуги по гражданско състояние и актосъставяне

 

 

 

наименование на административната услуга
нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.)
необходими документи
срок за изпълнение
цена
1. Възстановяване или промяна на име
Закон за гражданската регистрация - чл. 19а                                                                           
Заявление чл.19а Решение на съд
14 дни
4.00
2. Издаване на удостоверение за наследници
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 - 12
Искане за издаване на удостоверение за наследници, Лична карта
7 дни
5.00 от ЛРК и арх.регистри 8.00 лв
3. Издаване на удостоверение за семейно положение
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, лична карта
7 дни
4.00
4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, лична карта
7 дни
4.00
5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, лична карта
7 дни
4.00
6. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)
Заявление до кмета
 
4.00
7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистърана населението, лична карта
7 дни
4.00
8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 20
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистърана населението и лична карта
7 дни
10.00
9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 21
Документ за самоличност,удостоверение за семейно положение,медицинско свидетелство/преведени и легализирани/
7 дни
10.00
10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1,                                                                                                                                                                               Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22 и чл. 24
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението и лична карта на родителите
веднага
4.00
11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1,                                                                                                                                                                               Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 1
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението и лична карта
веднага
4.00
12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 2
Нотариален акт на имота,заявление за постоянен адрес,документ за самоличност и декларация по чл.92 ал.6 и ал.3
3 дни
4.00
13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24
Нотариален акт на имота,заявление за постоянен адрес,документ за самоличност и декларация по чл.92 ал.6 и ал.3
3 дни
4.00
14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1                                                                                                                                                                                                                         Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23 и чл. 25
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистърана населението и лична карта на родителите
веднага
без такса
15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23, ал. 1
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистърана населението и лична карта
7 дни
4.00
16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и чл. 99 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 138, ал. 2
Нотариален акт на имота,адресна карта за настоящ адрес,документ за самоличност и декларация по чл.92 ал.3 и ал.6
3 дни
4.00
17. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т.1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25
Нотариален акт на имота,адресна карта за настоящ адрес,документ за самоличност и декларация по чл.92 ал.3 и ал.6
3 дни
4.00
18. Издаване на удостоверение за правно ограничение
Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –   чл.25, ал.1, т.1 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17
Решение от съда
14 дни
 
19. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението и лична карта
7 дни
4.00
20. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ
Съдебно решение,съобщение за раждане, лична карта на родителите
7 дни
 
21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1
Искане за пресъставяне на акт по гражданско състояние/преведен и легализиран/
7 дни
10 лв.
22. Промяна в актовете за гражданско състояние
Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7
Съдебно решение
 
 
23. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето                                                                                                                                       Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
Искане за издаване на удостоверение
7 дни
4.00
24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –   оригинал
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ
Копие от лична карта,медицинско свидетелство,семейно положение
 
 
25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето                                                                                                                                             Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
Искане за издаване удостоверение, лична карта
7 дни
4.00
26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ
Съобщение за смърт и документ за самоличност на починалия
48 часа
 
27. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. трето                                                                                                                                         Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
Искане за издаване на удостоверение
7 дни
4.00
28. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3
Искане за издаване на удостоверение
7 дни
4.00
29. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11
Искане за издаване на удостоверение
7 дни
10.00
30. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 19                                                                                                           
Искане за издаване на удостоверение, лична карта
7 дни
5 лв.
31. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13 Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2
Искане, лична карта
7 дни
2 лв. на страница
32. Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. чл. 102, ал. 1 т. 3 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Искане, лична карта
7 дни
3.00
33. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2
Официално писмо
7 дни
 
34. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3
Съдебно решение
7 дни
 
35. Припознаване на дете
Семеен кодекс - чл. 65
Заявление за припознаване
3 мес.
4.00
36. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4
Официално писмо
7 дни
 
37. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.   
Искане
 
 
38. Удостоверение за осиновяване/ лишаване от родителски права/
 
искане
7 дни
6.00
39. Издаване на многоезичен акт по гражданско състояние
 
искане
7 дни
10.00

 Посоченият в таблицата срок за изпълнение и цена се отнасят за обикновена услуга.

За бърза услуга, в рамките на 3 работни дни, цената е в двоен размер

За експресна услуга, в рамките на 24 часа, цената е в троен размер

 

 

 

Сподели: