Четвъртък 23, Септември 2021г.

Административни услуги Общинска собственост

  Наименование на административната услугауслуга Нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)
Необходими документи Срок за изпълнение  Цена
1 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1 Молба-декларация по чл.7 ал.2 от НУРУРОЖФ 1 год. декларация по чл.4 от наредбата на НУРУРОЖФ
2 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Закон за общинската собственост - чл. 62, ал.2
Закон за местните данъци и такси - чл. 115 
Заявление 7 дни 5 лв.
3 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 Заявление 7 дни 5 лв.
4 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4    във връзка с                                   Гражданскопроцесуален кодекс - чл. 587  Заявление 7 дни 5 лв.
5 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2  Служебно    
6 Издаване на заповед за изземване на имот Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи -  чл.34, ал. 1 Служебно    
7 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с чл. 5 Заявление 7 дни 10 лв.

 Посоченият в таблицата срок за изпълнение и цена се отнасят за обикновена услуга.

За бърза услуга, в рамките на 3 работни дни, цената е в двоен размер

За експресна услуга, в рамките на 24 часа, цената е в троен размер

 

Сподели: