Неделя 26, Септември 2021г.

Услуги , извършвани от "Общинска собственост"

Заявление 

Заявление за прекратяване на договор за наем на общинско жилище

Заявление за прекратяване на договор за наем на воден обект 

Заявление за прекратяване на договор за наем на общинско помещение 

Заявление да прекратяване на договор за наем на общински терен 

Заявление за прекратяване на договор за наем на общински мери и пасища 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.7,ал.2 от НУРУРОЖФ

Указание за участие в публичен търг 

Документи за участие в публичен търг- физически лица:

1. Заявление за участие в публичен търг – по образец;

2.Документи за внесен депозит за участие в публичен търг и платени тръжни документи;

3. Декларация по чл.74 от НОС, че участникът е запознат с условията за провеждане на публичния търгпо образец;

4.Удостоверение за липса на задължения към община Симеоновград – по образец

5.Документ за липса на данъчни задължения към Община Симеоновград.

Документи за участие в публичен търг - юридически лица: 

1.Заявление за участие в публичен търг – по образец;

2.Документи за внесен депозит за участие в публичен търг и платени тръжни документи;

3.Декларация по чл.74 от НОС, че участникът е запознат с условията за провеждане на публичния търгпо образец;

4.Удостоверение за липса на задължения към община Симеоновград – по образец;

5.Документ за липса на данъчни задължения към Община Симеоновград;

6. Копие от документа за регистрация на юридическото лице или ЕИК;

7.Булстат и ДДС  регистрация – копие

 

 

Сподели: