Неделя 26, Септември 2021г.

Административни услуги ТСУ

  Наименование на услугата Нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)
Необходими документи Срок за изпълнение Цена
1 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот  Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5

1.Заявление;  

2.Документ за собственост;  3.Удостоверение за наследници (при необходимост) 

4.Пълномощно (при необходимост)

7 дни за ф. л.- 15.00 лв.,        за ю. л.-50.00 лв.
2  Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти Закон за устройство на територията - чл. 56 1.Заявление по образец; 2.Документ за собственост ; Схема за поставяне върху държавен и частен имот /за общинските се изготвя служебно/; Инвестиционни проекти, снимки и др. материали, доказващи адаптацията на преместваемото съоръжение или РИЕ в градската среда ;Предходно разрешително за поставяне /при заявления за удължаване на разрешителното/; 30 дни 40.00 лв 
3  Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението  Закон за устройство на територията - чл. 59 ал. 2, във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3 Заявление по образец;  Докмент за собственост; Одобрени инвестицеонни проекти; Предварителни договори с експлотационните дружества; 30 дни 60 лв
4 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 3 и 7 Заявление по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота; Схема-предложение за изготвяне/изменение на подробен устройствен план, с посочени начин и характер на застрояване.Зазание за проектиране , опорен план;становище - указан начин за присъедниняване от експлоатационните дружества 60дни  
5  Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми   Закон за устройство на територията - чл. 131  Документ за собственост     
6 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3 и чл. 136 Заявление по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота;Схема-предложение за изготвяне/изменение на подробен устройствен план, с посочени начин и характер на застрояване;  Зазание за проектиране ; Опорен план; Становище - указан начин за присъедниняване от експлоатационните дружества 1 м  
7  Издаване скица-виза за проучване и проектиране Закон за устройство на територията - чл. 140 Заявление по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота;Схема-предложение за бъдещото застрояване, съответстващо на устройствен план, с посочени  размери на застрояване и отстояние до граници и др. съседни сгради. 14 дни ф. л.- 20.00 лв.               ю.л.- 50.00 лв
8 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1 Заявление  по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота;   Три копия от инвестиционните проекти; Предварителни договори с експлотационните дружества; Други според спецификацията на строежа. 30 дни 2% в/у проектната стойност
9 9. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Закон за устройство на територията - чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3 Заявление по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота;   Три копия от инвестиционните проекти; Предварителни договори с експлотационните дружества; Други според спецификацията на строежа. 30 дни 2% в/у проектната стойност
10  Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж Закон за устройство на територията - § 184 от ЗР Заявление  по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота;   Три копия от инвестиционните проекти; Предварителни договори с експлотационните дружества; Други според спецификацията на строежа. 14 дни 80 лева
11 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени  Закон за устройство на територията - чл. 145 ал. 5 Заявление по образец;  Докмент за собственост; Инвестицеонни проекти;   7 дни 2% в/у проектната стойност
12  Издаване на разрешение за строеж Закон за устройство на територията - чл. 148 Заявление по образец;  Докмент за собственост; Одобрени инвестицеонни проекти; Предварителни договори с експлотационните дружества; 7 дни 60 лв
13  Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) Закон за устройство на територията - чл.148, във връзка с чл. 72, ал. 1  Заявление по образец;  Докмент за собственост; Одобрени инвестицеонни проекти; Предварителни договори с експлотационните дружества; 7 дни 60 лв
14  Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 Заявление по образец;  Докмент за собственост;  Становище от инж. Конструктор; 7 дни 60 лв
15  Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Закон за устройство на територията - чл. 150  Заявление по образец; Нотариален акт или друг документ за собственост върху имота; Схема-предложение за изготвяне/изменение на подробен устройствен план, с посочени начин и характер на застрояване.Зазание за проектиране , опорен план;становище - указан начин за присъедниняване от експлоатационните дружества 60 дни  
16  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3 и 4 Заявление по образец; Разрешение за строеж. 7 дни  
17  Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1 и 5 Заявление по образец; Документ за собственост; Инвестиционен проект-екзекутив за исканата промяна в инвестиционното намерение 7 дни 60 лв
18  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1 Искане, документ за собственост, влязло в сила разрешение за строеж и други документи при необходимост  неопределен 40 лв
19  Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2 Заявление, екзекутивна документация 1 месец 2 % в/у проектната стойност
20  Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3 и 4 Заявление по образец; Документ за собственост; Разрешение за строеж; окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия с резултати от проверки на контролните нива; констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените стр. книжаи за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването; заповедна книга; акт обр. 14 за приемане на конструкцията; документи за съответствие на стр. продукти със съществените изисквания към строежите; удостоверение по чл.175 от ЗУТ; Договор с експлотационните дружества;  7 дни 80 лв
21  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Закон за устройство на територията - чл.181, ал. 2
Закон за местните данъци и такси -  чл.4, ал.3
Заявление по образец, Документ за собственост, Разрешение за строеж, Акт обр.14, протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво, констативен акт обр.3, констативен протокол за съотвествие на строежа с одобрените инв. проекти, 7 дни  заф ф. л. - 15.00 лв за ю. л.-50.00 лв
22  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти   Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2  Заявление, одобрен ПУП /парцеларен план/, оценка по чл.210 от ЗУТ ,Молба свободен текст неопределен съгласно оценката
23  Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3 Заявление, одобрен ПУП /парцеларен план/, оценка по чл.210 от ЗУТ  Молба свободен текст неопределен съгласно оценката
24  Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1 Молба свободен текст неопределен съгласно оценката
25  Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Закон за устройство на територията - чл. 195 ал. 5 и чл. 196  Процедурата започва служебно или по искане на заинтересовани лица: - Искане, документ за собственост, Молба свободен текст 30 дни  
26 Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Закон за устройство на територията - чл. 202 Заявление по образец;  Докмент за собственост; Одобрени   проекти  30 дни за ф. л.- 15.00 лв.,        за ю. л.-50.00 лв.
27  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж  Закон за устройство на територията – §16, ал. 1 от Преходните разпоредби Заявление по образец;   Документ за собственост;   Доказателства за годината на построяване на незаконния строеж- декларация с нот. заверка;  Скца на УПИ 14 дни 60 лв
28  Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - § 4, ал. 3 и 5 от ПЗР Заявление, одобрен ПУП /парцеларен план/, оценка по чл.210 от ЗУТ неопределен 20 лв
29  Издаване на скици за недвижими имоти Закон за кадастъра и имотния регисгър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР Заявление по образец; Документ за собственост;  Удостоверение за наследници при необходимост; Пълномощно при необходимост. 7 дни за града ф.л. А4-20.00 лв, ю.л. А4 -50.00 лв., за формат А3 към цената  за формат А4се прибавя допълнително 10.00 лв ,а за селата таксите са 50 %от таксите за града
30  Попълване/поправка на кадастрален план Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР Заявление по образец; Документ за собственост;  Удостоверение за наследници при необходимост; Пълномощно при необходимост. неопределен 20 лв
31  Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд Закон за горите – чл.73, ал.4 Заявление по образец неопределен  
32  Заверка на копие на документ от технически архив  Закон за местните данъци и такси - чл.107, т. 6
Закон за устройство на територията 
Заявление по образец; Документ за собственост;  Удостоверение за наследници при необходимост; Пълномощно при необходимост. 14 дни 15.00 лв
33  Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии  Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13 ал. 4-7 заявление по образец 30 дни  
34  Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища  Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 3 във връзка със Закона за устройство на територията - чл. 177, ал. 7 Заявление по образец 30дни 60 лв
35  Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините Закон за водите - чл. 50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б."а" Заявление по образец 34дни 250 лв
36  Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите Закон за водите - чл. 50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б."б" Заявление по образец 34дни 250 лв
37  Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 Заявление по образец 30 дни   
38  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ Закон за кадастъра и имотния регистър - чл.52, ал.5 и във връзка с чл.175 от ЗУТ. Заявление;  Документи доказващи правото на собственост;   Удостоверение за наследници (при необходимост);  Пълномощно (при небходимост); - Преписка за допълване на кадастралния план в цифров и графичен вид; - Удостоверение от Общинска служба по земеделие (ако имотът е извън границите на урбанизираните територии) 30дни за ф. л.- 15.00 лв.,        за ю. л.-50.00 лв.
39  Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици Закон за устройство на територията - чл.190, чл.191 Заявление по образец 30 дни  
40  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Закон за кадастъра и имотния регистър - §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, §1, т. 10 от ДР на ЗКИР Заявление по образец; Документ за собственост;    7 дни 15 лв
41 Одобряване на ПУП ЗУТ Заявление по образец    
42 Искане за регистрация на  технически паспорт ЗУТ Заявление по образец , Технически паспорт 7  
43 Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадатрален план  ЗУТ Заявление по образец , Нотариален акт 7  
44 Заявление по Наредба за рекламната дейност на община Симеоновград Наредба за рекламната дейност Заявление по образец, Конструктивно становище и схема 7  

Посоченият в таблицата срок за изпълнение и цена се отнасят за обикновена услуга.

За бърза услуга, в рамките на 3 работни дни, цената е в двоен размер

За експресна услуга, в рамките на 24 часа, цената е в троен размер

 

Сподели: