Вторник 19, Януари 2021г.

Административни услуги от селско стопанство, екология и горско стопанство

Административни услуги "Зелена система" 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 8 б от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата 

Молба за регистрация на куче

Документи  за рентно плащане по чл.37в ал.7 от ЗСПЗЗ – Заявление по образец за рентно плащане по чл.37в ал.7 от ЗСПЗЗ   /Приложение №1/. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.Копие на документ, доказващ правото на собственост върху имота/Решение от Общинска служба „Земеделие”- гр. Симеоновград, нотариален акт, договор за делба, договор за покупко - продажба или друг документ, доказващ собствеността върху имота/;

2.Документ за регистрация или ЕИК , съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато собственикът е юридическо лице или едноличен търговец;

3.Удостоверение за актуална банкова сметка, за възстановяване на сумата по банков път, ако подалият заявлението желае сумата да бъде получена по банков път.

Забележка : Ако заявителят желае сумата да бъде изплатена по банкова сметка на друго лице, се изисква удостоверението за банкова сметка да бъде издадено на името на титуляра на сметката. В този случай заявителят попълва декларация за съгласие по образец /Приложение №2/.

 4.Декларация, че собственикът, съсобственикът, наследникът, наследниците не е / не са извършили разпоредителни сделки с имоти./Приложение №3/;

5.Актуално удостоверение за наследници, когато изплащането на сумата се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот;

6.Нотариално заверено пълномощно / в случай, че заявлението не се подава от правоимащото лице; в случай, че имотът/имотите има/имат двама и повече собственика /наследника и заявлението се подава от един от тях, същият следва да бъде упълномощен да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици /наследници/;

7.Други допълнителни документи, ако има такива.Сподели: