Неделя 26, Септември 2021г.
Наименование на услугата Нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)
Необходими документи Срок Цена
1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24 1.Заявление;                                                                            2. Копие от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на  пътници;
3. Копие от списъка към удостоверението за регистрация на МПС за извършване на таксиметров превоз;
4.Копие от :удостоверение за годност на автомобила;от удостоверение “водач на лек такс.автомобил”; от удостоверение за психологическа годност;
5. Копие от документа за платена такса за ползване на таксиметрова стоянка;
6. Превозвачи, предоставили право  /по чл.3ал.2от  Наредба №34 на МТС/ и на други лица да извършват таксиметрови превози представят списък с данъчните № на фирмите, ЕГН на водачите, както и копие от договорите,сключени с тях;
7.Удостоверение за наличието или липсата на задължения издадено от съответните органи/служебно/.
            30 дни                     10,00 лв.
2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20 1.Заявление ;                                                    2.Удостоверение за постоянен или настоящ адрес или копие от лична карта;                                                              3. Ксерокопие от регистрационен талон на МПС за което ще се отнася превозното средство;                                                              4. Документ за липса на задължения  /служебно/;                                                                5. Документ за платена такса.             7 дни 1,за граждани живеещи в определените улици - 0,00 лв;      2,търговци,които извършват дейност в магазини, ателиета, кафенета и др -25,00 лв /без ДДС/ год. такса;                                     3, доставчици на стоки- 45,00 лв/без ДДС/год. Такса.
3. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - чл. 9, ал. 2

1. Искане

2.Дневник/регистър/ за покупките- подвързан,пришнорован, прономерован;         3.Дневник/регистър/ за продажбите- подвързан,пришнорован, прономерован;

4. Копие от лиценз за търговия с отпадъци от черни и цветни метали и сплавите им.

             7 дни 50.00 лв
4. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4 1.Заявление.             14 дни                    15,00 лв.
5. Категоризация на заведения за хранене и развлечение Закон за туризма - чл. 128, т.2 и   т. 3 1.Формуляр по образец за определяне на категорията ;                                                2.Удостоверение за актуална съдебна регистрация;
3. Удостоверение, че търговецът не е в процедура на ликвидация или несъстоятелност;
4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала;
5.Формуляр за определяне на котегорията;
6. Акт за собственост на обекта; Договор за наем;
7. Документи, удостоверяващи въвеждането на обекта в експлоатация;
8. Документ за платена такса;
           14 дни  според тарифата  
6. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване Закон за туризма - чл. 128, т.1 1.Формуляр по образец за определяне на категорията;                                                 2.Удостоверение за актуална съдебна регистрация;
3. Удостоверение, че търговецът не е в процедура на ликвидация или несъстоятелност;
4. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала;
5.Формуляр за определяне на котегорията;
6. Акт за собственост на обекта или Договор за наем;
7. Документи, удостоверяващи въвеждането на обекта в експлоатация;
8. Документ за платена такса.
             14 дни          според тарифата  
7. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки Закон за туризма - чл. 49, ал. 2 

1.Дневник /регистър/за нощувките по образец;

2.Спавка декларация за броя на реализиранирте нощувки;                                                                                     3. Документ за платен туристически данък.

             14 дни                      0,00 лв.
8. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Закон за туризма - чл. 133, ал. 3, във връзка с §5 от ПЗР 1.Заявление;                                                                             2. Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата.             14 дни  според тарифата  по ЗТ 
9. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение Закон за туризма - чл. 169 и във връзка с чл. 168, ал. 2 1.Заявление;                                                                             2. Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата.         14 дни                  150 лв. 
10. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Закон за туризма - чл. 169 и във връзка с чл. 168, ал. 2 1.Заявление;                                                                             2. Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата           14 дни                     150 лв. 
11. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат  Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - чл. 19, ал.1  1.Заявление. 14 дни  100 лв. 

 

Сподели: