Сряда 06, Декември 2023г.

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

гр. Симеоновград, ул. „Търговска“ №25, тел.: 03781/21-33

 

От 01 май 2018г. в Симеоновград се разкри нова социална услуга – ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ /ЦСРИ/. ЦСРИ, гр.Симеоновград е с капацитет 30 места. В центъра се предлага рехабилитация на болните. Рехабилитацията е система от мероприятия, които целят да предотвратят инвалидизацията или поне до колкото е възможно, на болния, вследствие от травма, заболявания или други фактори. Тя започва в различен обем от момента на заболяването и продължава до когато е необходимо, много често до края на живота на болния. Рехабилитацията включва медицински мероприятия, социални такива, трудотерапевтични и др., в съответствие с нуждите на болния.

        В  ЦСРИ се предлага рехабилитация . Тя включва:

  • медицинска рехабилитация – лечение с нискочестотни токове с регулируеми параметри, средночестотни токове, високочестотно импулсно магнитно поле;
  • кинезетерапия, включваща активни и пасивни средства.
  • Наред с това с потребителите в ЦСРИ работи трудотерапевт, с оглед възможно най-пълното възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото.
  • В ЦСРИ се извършва социална рехабилитация на потребителите. Тя цели създаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности чрез различни методи. Социалните консултации са свързани с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа, изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата.

Всяко лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ, подава молба по настоящ адрес до ДСП.

Документи за кандидатстване: Заявление-декларация

Сподели: