Неделя 19, Септември 2021г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен (пънчета), Обект 1909

Публикувана на: 10.09.2019г. (обновена на: 02.10.2019 09:45:00)

Заповед №543/10.09.2019г.

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложение №1- заявление за участие

Приложение №2-адм. сведения за участника

Приложение №3-Декларация по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Приложение №4-Декларация за собствена или наета техника

Приложение №5-Декларация за оглед на обекта

Приложение №6-Проект на договор

Приложение №7-Ценово предложение

Техническо задание

Заповед №617/01.10.2019г. за определяне на изпълнител

Сподели: