Вторник 19, Януари 2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на следните заинтересовани лица: Станимира Вълева Костова, Въльо Делчев Казаков, Гинка Пенева Раева и Иванка Вълева Янева заповед № 160 от 13.04.2020 г. на кмета на община Симеоновград

Публикувана на: 21.05.2020г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на следните заинтересовани лица: Станимира Вълева Костова, Въльо Делчев Казаков, Гинка Пенева Раева и Иванка Вълева Янева заповед № 160 от 13.04.2020 г. на кмета на община Симеоновград, с която се одобрява изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ на УПИ IХ – 239, УПИ ХI – 239, УПИ ХII – 241, УПИ XIII – 242 и УПИ XIV – 239, в квартал 20, по плана на с. Свирково, общ. Симеоновград.

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез община Симеоновград пред административен съд в 14-дневен срок от съобщаването и.

Сподели: