Неделя 24, Октомври 2021г.

Заповед № 309 от 16.09.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/      на    УПИ IV - 98, в кв. 28 с обхват на  УПИ IV – 98, II – 99, III – 90 и VI - 97, в кв. 28  по плана на  с. Тянево,  общ. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 20.09.2021г.