Петък 03, Декември 2021г.

 Информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за  ОВОС  ....................................

Публикувана на: 23.11.2021г.

Информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за  ОВОС  инвестиционно предложение  за „Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и и електронно оборудване , негодни за употреба батерии и акумулатори, метални опаковки и предварително третирани на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства“ в УПИ  III , кв. 40 в гр. Симеоновград, общ Симеоновград, обл. Хасково с възложител „РОСИ АУТО СКРАП“ ЕООД

Обява

Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Сподели: