Събота 25, Юни 2022г.

На вниманието на : Н-ци на Георги и Илю Христови,собственици на УПИ VII - 181

Н-ци на Асен Младенов Иванов, собственици на УПИ VIII – 182

 

Публикувана на: 17.06.2022г.

На вниманието на :

 

Н-ци на Георги и Илю Христови,

собственици на УПИ VII - 181

Н-ци на Асен Младенов Иванов,

собственици на УПИ VIII – 182

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128 ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме:Разработен е проект за изменение на КРП на ПИ 181 и УПИ VI - 181, в квартал 16 по действащия кадастрален план на с.Тянево, общ.Симеоновград, обл.Хасково.

С проекта се предвижда :

  1. Изменение на действащия КП за ПИ 181, засягащ ПИ 182 и ПИ 183, състоящо се в промяна на имотната граница между ПИ 182 и ПИ 183 на база геодезическо заснемане. Кадастралната граница между горецитираните имоти е с нова конфигурация, така както е показано на скицата – проект. Съществуващите на място имотни граници на поземлените имоти съответстват на тези, нанесени с кафяв цвят в приложената скица – проект.
  2. Изменение на действащия ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ за УПИ VI – 181, засягащ УПИ VII – 181, УПИ VIII – 182 и УПИ IХ – 183, в квартал 16, по действащия регулационен план на с.Тянево, общ.Симеоновград, обл.Хасково. С предложения проект регулационните линии са поставят в съответствие с новозаснетите имотни граници на ПИ 181, ПИ 182 и ПИ 183.Приложение : Скица – проект за изменение на действащия КРП на с.Тянево, общ.Симеоновград за УПИ VI - 181, в квартал 16.  
  3. Съгласно чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, пред Кмета на Община Симеоновград.

    Приложение : Скица – проект за изменение на действащия КРП на с.Тянево, общ.Симеоновград за УПИ VI - 181, в квартал 16.

Сподели: