Сряда 17, Август 2022г.

Заповед № 348 от 01.08.2022г за разрешаване изготвянето на проект за ПУП/подробен устройствен план/ - ПЗ /план за застрояване/ и изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на УПИ ХIХ – 207, в кв. 37 по плана на с. Константиново,  общ. Симеоновград,   обл. Хасково. 

Публикувана на: 01.08.2022г.