Вторник 31, Януари 2023г.
Публикувана на: 30.11.2022г.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на Боньо Желязков Бонев, Мария Русева Митева и Чедомира Василева Русева, като заинтересовани лица, че е разработен проект за изменение на действащия ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /План за регулация/ и ПЗ /План за застрояване/ на УПИ I – 310 и УПИ II – 310, в квартал 23 по плана на с.Тянево, общ. Симеоновград, обл. Хасково.

  1. Предлаганото с проекта изменение на ПУП - ПР се изразява в промяна предназначението на УПИ  I – 310 и УПИ  II – 310, в квартал 23 по плана на с.Тянево от „за жилищни нужди“ в „за ФЕС“.
  2. ПУП - ПЗ на УПИ I – 310 и УПИ II – 310  предвижда следните градоустройствени показатели:
  • Плътност на застрояване – до 80%;
  • Минимална озеленена площ – 20%;
  • Интензивност на застрояване – КИНТ – 2,5;
  • Етажност – 1-3 етажа;
  • Височина – 5-10 м;
  • Начин на застрояване – свързано в двата имота;
  • Отстояние на ограничителната линия на застрояване от границите на имотите - на 3 /три/ метра.

Проектите може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Възражение по проектите може да направите в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението на официалната интернет страница на общината, пред Кмета на Община Симеоновград.

Сподели: