Сряда 17, Август 2022г.

Центърът за обществена подкрепа  е  открит  на  01.06.2016 г., като в него  се предоставят следните услуги в общността:

- Услуги по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции - работата в това направление е насочена към бременни и семейства, при които съществува риск от изоставяне на детето.

Центърът  работи в подкрепа на семейства чрез консултиране, информиране,  групови обучения с цел повишаване на родителския капацитет.

- Превенция на насилието - подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства.

- Превенция на отпадането от училище - оказване на педагогическа подкрепа, консултиране с цел повишаване на мотивацията и създаване на положителна нагласа към училището.

- Услуги за деца с поведенчески проблеми и техните семейства -педагогическо и психологическо консултиране, работа в групи по интереси, организиране на спортни, образователни и културни дейности.

- Услуги, свързани с информиране, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.

Целевите групи, с които работи персонала на ЦОП гр. Симеоновград са:

- деца с противообществени прояви ;

- деца, отпадащи от училище;

- деца, жертва на насилие;

- деца, на които е предоставена полицейска закрила;

- деца, напускащи институции;

- родители, семейства и близки на деца от посочените по – горе групи деца;

- приемни семейства;

- осиновители;

- бременни жени, за които има риск да изоставят децата си.

Сподели: