Понеделник 27, Май 2024г.

Центърът за обществена подкрепа  е  открит  на  01.06.2016 г., като в него  се предоставят следните услуги в общността:

- Услуги по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции - работата в това направление е насочена към бременни и семейства, при които съществува риск от изоставяне на детето.

Центърът  работи в подкрепа на семейства чрез консултиране, информиране,  групови обучения с цел повишаване на родителския капацитет.

- Превенция на насилието - подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства.

- Превенция на отпадането от училище - оказване на педагогическа подкрепа, консултиране с цел повишаване на мотивацията и създаване на положителна нагласа към училището.

- Услуги за деца с поведенчески проблеми и техните семейства -педагогическо и психологическо консултиране, работа в групи по интереси, организиране на спортни, образователни и културни дейности.

- Услуги, свързани с информиране, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.

Целевите групи, с които работи персонала на ЦОП гр. Симеоновград са:

- деца с противообществени прояви ;

- деца, отпадащи от училище;

- деца, жертва на насилие;

- деца, на които е предоставена полицейска закрила;

- деца, напускащи институции;

- родители, семейства и близки на деца от посочените по – горе групи деца;

- приемни семейства;

- осиновители;

- бременни жени, за които има риск да изоставят децата си.

Центърът за обществена подкрепа разполага с високо квалифициран и обучен екип: социални работници, психолози, логопед и педагог. Всеки професионалист от екипа на ЦОП Симеоновград признава етичните взаимоотношения и екипността като оптимална формула за постигане на добър психоклимат на работното място и уважавайки и зачитайки достойнството на децата и техните семейства, се стреми адекватно да отговори на динамично променящата се социално – икономическа ситуация, създавайки добър модел на грижа и подкрепа.

Програми, които се реализират в ЦОП Симеоновград:

Програмите се прилагат в зависимост от идентифицираните рискове.

  • Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните семейства
  • Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността
  • Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа
  • Програма за деца с поведенчески проблеми и техните семейства
  • Програма „Превенция на ранните бракове“
  • Програма за обучение на кандидати за осиновители
  • Програма за превенция на отпадането от училище
  • Програма за превенция на изоставянето/ разделянето на деца от биологичното семейство и настаняването им в алтернативна грижа
  • Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа

Услугите в ЦОП са безплатни и се предоставят след подаване на Заявление за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет по местоживеене на детето в Дирекция „Социално подпомагане“.

За контакти:
+359887260354
+359898556850  Недялка Филипова- Директор

e-mail: cop_simeonowgrad@abv.bg

Работно време: от 9:00 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,30 часа. Почивен ден: събота и неделя

Сподели: