Събота 20, Юли 2024г.

Регистри 2021г.

Публикувана на: 17.01.2022г. (обновена на: 17.01.2022 14:35:00)

ОДОБРЕНИ ПУП ЗА 2021 г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ през 2021 година ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ през 2021 година  от ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ, обр. 2 през 2021 година  от ОБЩИНА

СИМЕОНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, обр. 3 през 2021 година от ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖ през 2021 година от ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖ през 2021 година от ОБЩИНА СИМЕНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ през 2021 година от ОБЩИНА СИМЕНОВГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ през 2021 година от ОБЩИНА СИМЕНОВГРАД

РЕГИСТЪР на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Сподели: