Вторник 18, Юни 2024г.

Покана за формиране на местно партньорство

Публикувана на: 12.07.2022г. (обновена на: 12.07.2022 10:36:00)

 

ПОКАНА 

за формиране на местно партньорство

 

Уважаеми съграждани,

Уважаеми представители на неправителствения сектор,

Уважаеми представители на бизнеса!

Община Симеоновград има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща на 19 юли 2022г., от 16.00ч. в зала №14, ет.2 на Общинска администрация Симеоновград относно възможността за формиране на ново местно партньорство с неправителствения сектор и бизнеса по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610, реализирана по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

С уважение

 

Милена Рангелова:……/п/……….

Кмет на община Симеоновград

Сподели: