Вторник 18, Юни 2024г.

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Симеоновград......

 

Публикувана на: 02.08.2023г.

На основание чл. 24, ал. 1 и чл. 37, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.)(ЗУСЕФСУ), във връзка с § 70 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г.) и оценителен доклад от 19.05.2023 г. по Процедура BG06RDNP001-7.021-Вода,

между Община Симеоновград и Държавен фонд "Земеделие" се подписа Административен договор № BG06RDNP001-7.021-0022-С01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021-Вода по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРОЕКТА:Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Симеоновград
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Симеоновград
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП 2 675 841,21 лева
ПРИОРИТЕТ НА ПРСР: Приоритет 6: „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони“ Област с поставен акцент 6Б: „Стимулиране на местното развитие в селските райони“ 

Сподели: