Неделя 24, Октомври 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ХАРМАНЛИ

Публикувана на: 20.12.2019г.

Във връзка с Искане на Окръжен съд Хасково с вх.№ С-6471/04.12.2019г. относно попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Харманли, Общински съвет Симеоновград кани всички заинтересовани лица на Община Симеоновград да предоставят необходимите документи

 

На основание чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 352/21.06.2019г. и Решение №22/20.12.2019г., Общински съвет Симеоновград продължава процедура за определяне на 5 броя съдебни заседатели за Районен съд Харманли с мандат 2020-2024г.

 

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български  

 гражданин, който: 

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование; 

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания. 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

-е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

-участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

-работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Необходими документи за кандидатстване:

-заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/;

-декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСП /Приложение №2/;

-декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №3/

  - подробна автобиография, подписана от кандидата;

 - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

 -  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

 -  данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 

 - мотивационно писмо;

 - писмено съгласие;

 - декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение №2/; 

-документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване

 на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

  • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение  

 №3/

Място и срок за подаване на документите:

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Община Симеоновград- стая №3 в сградата на Общинска администрация, пл.Шейновски №3, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок от 20.12.2019г. до 31.12 .2019г. /вкл/

Сподели: