Сряда 04, Октомври 2023г.

Обща стойност на проекта: 114 529. 36 лв.

На 19.10.2012г. бяха обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”. Община Симеоновград е одобрена за 100% финансиране с проект “Подкрепа на хората в неравностойно положение в Симеоновград” на обща стойност 104 371,08 лв.

Ще бъдат наети 15 човека за работа по проекта: за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите – 5 бр.; за извършване на дейности за лична помощ – 5 бр.; за извършване на комунално – битови дейности – 4 бр. ; организатор на труда – 1 бр.  

По проекта могат да бъдат обслужвани Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в т.ч. деца – 20 бр. и Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване- 10 бр.

 

Сподели: