Вторник 11, Август 2020г.

1EU 1logoESF_BG

ОБЯВА

Община Симеоновград съобщава че във връзка с изпълнение на дейностите по  проект BG051РО001-5.1.04-0110-С0001 „Помощ в дома”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 набира нови потребители на услуги. Проектът обхваща обслужване на  30 потребители - 20 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и 10 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Място на изпълнение на дейностите:гр.Симеоновград.

Продължителност на проекта:18 месеца.

Продължителност на дейността на звеното:12 месеца.

Общ бюджет:104 371, 08 лв.

Специфична цел: Предоставяне на услуги в домашна среда – помощ при обслужване  в ежедневието, общуването и занимания в и извън дома. Създаване на работни места и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработните лица.

Във връзка с изпълнението на проекта в сградата на Бизнес център гр.Симеоновград, пл.”Шейновски” №7 се приемат документи на желаещите да бъдат включени като  потребители на социални услуги  по проект „Помощ в дома” до 09.06.2014г.

За информация

тел.03781 22-23

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Симеоновград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОП РЧР и на ЕСФ

Инвестира във вашето бъдеще!

Сподели: