Сряда 04, Октомври 2023г.

Наименование на проекта: Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград

Публикувана на: 26.10.2020г. (обновена на: 26.10.2020 13:30:00)

На 19 октомври 2020г. между Община Симеоновград и ДФ"Земеделие" се подписа Административен договор №BG06RDNP001-8.004-0007-C01  с наименование Дейности по опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жиснеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 №BG06RDNP001-8.004. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 470 954.20 лв. Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора от 19.10.2020г. до 15.09.2023г.

Сподели: