Вторник 18, Юни 2024г.

Наименование на проекта: Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград

Публикувана на: 26.10.2020г. (обновена на: 07.11.2023 11:05:00)

На 19 октомври 2020г. между Община Симеоновград и ДФ"Земеделие" се подписа Административен договор №BG06RDNP001-8.004-0007-C01  с наименование Дейности по опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жиснеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 №BG06RDNP001-8.004. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 470 954.20 лв. Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора от 19.10.2020г. до 15.09.2023г.

 

Уважаеми дами и господа,

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014/2020

 Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските  територии и подобряване  жизнеспособността на горите“

Подмярка 8.3 „Предотвратяване  на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

  ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА  ФИНАНСОВА  ПОМОЩ

№ BG 06RDNP001-8.004-0007-С01 /19.10.2020.

 ПРОЕКТ " Дейности за опазване  и предотвратяване на щети по горите  от горски пожари  на територията на  община Симеоновград"

  ГЛАВНА ЦЕЛ: Реконструкция и рехабилитация на  горски пътища с цел  опазване и предотвратяване   на щети по горите от  горски пожари.

В резултат  на основният ремонт се осигури необходимата носимоспособност на пътната настилка на горски пътища с дължина 5,440 км. подобриха се ситуационните елементи. Изградиха се четири резервоари за противопожарни нужди, нови минерализовани ивици и нови лесокултурни прегради.

БЕНЕФИЦИЕНТ / ПОЛЗВАТЕЛ  ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД.

  СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 2 824 795,27 лв.

 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ – 2 353 996,06лв.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ- 470 799,21лв.

 НАЧАЛО 19.10.2020

 КРАЙ 19.10.2023

 ЕВРОПЕЙСКИЯТ   СЪЮЗ ИМА ЗА ЦЕЛ  ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО  НА ФОКУСИРАНАТА  ПОДКРЕПА    ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ,ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ ЗАВИСЕЩИ ОТ СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО.

настоящата информация е публикувана на 30.08.2023г.

 

 

Сподели: