Сряда 04, Октомври 2023г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА  ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“, ГР.СИМЕОНОВГРАД

 

Публикувана на: 15.12.2020г.

Договор № 26/07/2/0/00511 от 04.12.2017г., сключен между община Симеоновград и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

 

На 10.07.2020г. приключи строителството, оборудването и обзавеждането на Детска градина „Зорница“, гр.Симеоновград, по проект реализиран с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони. Проектът беше на стойност 1 264 035,26 лв. и е насочен към най-малките жители на община Симеоновград, с което бяха подобрени условията за обучението им. Европейското финансиране беше на стойност 1 053 362,72 лв. и национално – 210 672,54 лв.

Изцяло се реконструира детската градина, извършиха се ремонтни дейности както в сутерена, така също на първи и втори етаж и покрива. Подмени се изцяло електроинсталацията, отоплителната и ВиК инсталации. Подменена беше дограмата, направи се топлоизолация по фасадните стени и покрива. Изцяло се подмени оборудването и обзавеждането на помещенията със съвременни мебели и техника.

Обнови се оградата и изцяло двора на детската градина. Доставиха и се монтираха нови безопасни детски съоръжения за игра на открито.

Сподели: