Събота 20, Юли 2024г.

Технико-икономическа обосновка на План - сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и начина за определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2019 г. и План-сметка(Приложение №1)- дата на публикуване 20.12.2018г.

Публикувана на: 20.12.2018г. (обновена на: 20.12.2018 11:25:00)