Сряда 22, Май 2024г.

Бюджет на община Симеоновград за 2018г.

Публикувана на: 07.02.2018г. (обновена на: 07.02.2018 09:23:00)

Бюджет на Община Симеоновград за 2018г.

Решение №219/29.01.2018г. на Общински съвет Симеоновград относно приемане на Бюджет на Община Симеоновград за 2018г.

Приложение №1 Бюджет-Начален план 2018г.

Приложение №1 Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините

Приложение №2 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в Община Симеоновград в лева за 2018г.

Приложение №2 Разчет на сметки на средствата по европейски програми за 2018г.

Приложение №3 Първоначален план-2018г.

Приложение №4 Поименен списък за капиталовите разходи за 2018г.

Приложение №5 Списък на пътуващия персонал в Община Симеоновград, чиито пътни разноски са за сметка на общинския бюджет през 2018г.

Приложение №6 Финансово подпомагане на спортните клубове в Община Симеоновград за 2018 година

Приложение №7 План-график за събиране на просрочените вземания за 2018 година

Приложение №8 Приложение за определяне на максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. по бюджета на общината

Приложение №9 Второстепенни разпоредители с бюджет и извънбюджетни средства за 2018г. в Община Симеоновград

Приложение №10 Протокол от проведено публично обсъждане с обществеността на бюджет 2018г.

Приложение №11 Прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Сподели: