Петък 25, Септември 2020г.

Публикувана на 19.06.2013г.

Предмет на обществената поръчка е:"Изготвяне на планово задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план на община Симеоновград в обхват цялата територия с площ от 221.09 кв.км. и включваща 9-те населени места с административен център гр.Симеоновград на основание чл.125 от ЗУТ."

Публична покана  , Техническо задание , Списък на документите , Документация , Административни сведения , Декларация по чл.47-обр.4 , Декларация по чл.47, обр.5 , Декларация по чл.47, ал.5-6 , 

Декларация по чл.56 ,  Декларация екип , Декларация договори , Техническо предложение , Ценово предложение , Оферта, Проекто-договор

Сподели: