Неделя 07, Март 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 15.02.2021г.

Важно съобщение относно ограничаване ползването на питейна вода от населението в ЗВ Свирково- с.Свирково за питейни нужди и приготвяне на храна....

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Ограничаване ползването на питейна вода от населението в ЗВ Свирково-с.Свирково, община Симеоновград за питейни нужди и приготвяне на храна

 

В деловодството на Общинска администрация Симеоновград е постъпило писмо от РЗИ Хасково вх. №25-06-17#4/15.02.2021г. относно протокол за изпитване на лабораторен изпитателен комплекс „Юрофинс ХОС Тестинг България“ ЕООД гр.София на проба питейна вода от зона на водоснабдяване Свирково.

         Видно от представения протокол от изпитване AR-21-WX-001143-01/11.22.2021г. са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Свирково по химичен показател Естествен уран – резултат от изпитването 44.8 µg/l - (0,044=8 mg/l), (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l).

Предвид горепосоченото, да се ограничи ползването на водата от населението в ЗВ Свирково за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на Наредба 9/2001г.

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация Симеоновград

Сподели: