Петък 23, Април 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 26.03.2021г.

На основание чл.23 ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам ОбС Симеоновград на шестнадесето заседание на 30.03.2021г./вторник/ от 13.30 часа в зала №14  в сградата на ОбА със следния проект

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Доклад вх.№ С-1205/19.02.2021г. от МВР РУ-Харманли, У-Симеоновград относно:Дейността на Участък Симеоновград при РУ Харманли през 2020г.;

 

2.Докладна записка вх.№ С-1855/17.03.2021г от Милена Георгиева Рангелова- Кмет на община Симеоновград Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. в частта на местните дейности- I – етап.

 

           3.Докладна записка вх.№ С-2010/25.03.2021г. от Милена Георгиева Рангелова- Кмет на община Симеоновград  относно: Приемане на експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител за продажба на имот-частна общинска собственост.

 

4.Докладна записка вх.№ С-1982/24.03.2021г. от Милена Георгиева Рангелова- Кмет на община Симеоновград  относно: Безвъзмезно придобиване в собственост на Община Симеоновград на недвижими имоти/ 2 бр. апартаменти/-частна държавна собственост по реда на мл.54 от ЗДС.

 

            5.Докладна записка вх.№ С-1854/17.03.2021г от Милена Георгиева Рангелова- Кмет на община Симеоновград Относно: Отпускане на еднократна помощ по Молба вх. № С-1527/02.03.2021г.

           

 

  1. 6. Питания и Предложения.

 

На 30.03.2020г.от 09.30 часа председателски съвет за определяне на докладните по комисии- стая №16, в сградата на ОбА Симеоновград

 

 

„Икономика, бюджет и финанси”                                                      заседава на 30.03.2021г.от  09.45ч.

 

„Териториално-селищно устройство, общинска собственост, инфраструктура, строителство, транспорт и екология. Селско и горско стопанство.”                     заседава на 30.03.2021г.от  10.15ч.

 

 

„Противодействие на корупцията, законност и обществен ред.”  заседава на 30.03.2021г.от  10.45ч.

 

 

”Образование, култура, спорт, младежки и социални дейности, здравеопазване.”

                                                                                                               заседава на 30.03.2021г.от  11.15

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:                                                                                                     /СВЕТЛАНА СТОЕВА/  

Сподели: