Неделя 24, Октомври 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 06.10.2021г.

Заповед № 340/06.10.2021г. на Кмета на Община Симеоновград.......

                                                                       З А П О В Е Д

                                                                 № 340/06.10.2021г.

 

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19

 

                                                                     Н А Р Е Ж Д А М:

 

         Да бъде преустановена работата с потребители на Домашен социален патронаж за периода от 07 до 17.10.2021г.

 

         Препис от заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за сведение и изпълнение и да бъде обявена на всички потребители на ДСП.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета и на секретаря на Община Симеоновград.

 

 

 

         КМЕТ НА ОБЩИНА: /п/

                                       /МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/

 

 

Изготвил: П. Илчева – Секретар на община

 

Съгласувал:/п/

Г. Димова – Гл.експ. „Обществени поръчки и правно обслужване“

 

Сподели: