Сряда 06, Декември 2023г.
Текущи новини
Публикувана на: 28.09.2022г.

ОБЯВА

Община Симеоновград информира гражданите,

че открива прием на документи по

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС,

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

ОБЯВА

Община Симеоновград информира гражданите,

че открива прием на документи по

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС,

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Основни целеви групи са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на  природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната. Водещ критерий е степента на уязвимост и лишения, установени от органа по социално подпомагане на местно ниво.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 28.09.2022 г. в сградата на Общинска администрация Симеоновград, I етаж, стая №3 и в сградите на кметствата по селата.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление- декларация за ползване на услугата – по образец;
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на общината или получени на хартия в стая №3 / деловодство/, а за селата – от кметовете на кметства

 

Допълнителна информация може да се получи на телефон:

0896 45 19 53- М. Делчева – гл. спец. „Социални дейности“

0898 76 19 66- М. Момчилова – гл. експерт „Образование, култура и социални дейности“

Сподели: