Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.08.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Упражняване на строителен надзор по проект "Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари във връзка с изпълнение на договор №26/226/00352 от 19.12.2014 г. За отпускане на финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г."
Вид на процедурата: Публична покана