Четвъртък 24, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 10.09.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал,2 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения с индикативна цена за предстояща обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“.
Вид на процедурата: Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП