Четвъртък 24, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.10.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: ”Доставка на хранителни стоки за детски заведения и домашен социален патронаж в община Симеоновград за 2020 г.”
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №4