Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 04.04.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2015-0007
Описание на поръчката: "Реконструкция на част от улица "Търговска", част от улица "Граф Келер" и площадно пространство пред сградата на Общината в гр. Симеоновград
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление