Неделя 24, Октомври 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 31.03.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0005
Описание на поръчката: „Изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр. Симеоновград"
Вид на процедурата: Публично състезание