Неделя 24, Октомври 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 09.04.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 000638-2020-0006
Описание на поръчката: „Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици в гр. Симеоновград“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Първи етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Драва”, ул.”Тутракан”, ул.” Генерал Столетов”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Шейновска”, ул.” Ал.Стамболийски”; Обособена позиция 2 - Втори етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Г.С.Бенковски”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”П.Евтимий”, ул.”Я.Сакъзов”
Вид на процедурата: Публично състезание