Неделя 24, Октомври 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 12.06.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява