Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 11.04.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1, т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на съществуваща многофамилна жилищна сграда в град Симеоновград"
Вид на процедурата: Публична покана