Четвъртък 28, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 22.12.2014г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Доставка на хранителни стоки за детски заведения, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора с увреждания в Община Симеоновград"
Вид на процедурата: Публична покана