Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.02.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: ДОКУМЕНТИ КЪМ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПУБЛИКУВАНА НА 19.09.2013 В АОП
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА