Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 01.02.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Публична покана за доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград
Вид на процедурата: Публична покана