Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №2 с предмет: „Изготвяне на два инвестиционни проекта за: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: гр. Симеоновград, пл.„Шейновски” №3” и „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград”
Вид на процедурата: Обява №2