Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №3 с предмет: „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – т. 5 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, за следните сгради собственост на Община Симеоновград: Сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: гр. Симеоновград, пл.„Шейновски” №3 и Сграда на Средно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград.”
Вид на процедурата: Обява №3