Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 23.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0002
Описание на поръчката: “Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект ул. Сан Стефано и подобекти: № 1 "Реконструкция и рехабилитация на уличен водопровод с начало т. на 28 м източно от о.т.475 през о.т.488, 505, 523, 530, 537, 546, 574 и 610 до о.т. 611 - ул.Сан Стефано в гр.Симеоновград“ и № 2 „Реконструкция и рехабилитация на ул."Сан Стефано", гр.Симеоновград"; Обособена позиция №2„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"; Обособена позиция №3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция и възстановяване на В И К мрежи".
Вид на процедурата: Публично състезание